2017, മേയ് 16, ചൊവ്വാഴ്ച

തുണിയുടുക്കാത്ത സത്യം!


തുണിയുടുക്കാത്ത സത്യം! *
------------------------------------------
അറിവിൻ്റെ മുറ്റത്തെ
പൂന്തോട്ടം കണ്ടാൽ
ചിലർ പാടി നടക്കും
അത് ആയുധക്കൂട്ടമാണെന്ന്!
അവരുടെ മുറ്റത്തെ
ആയുധം കണ്ടാൽ
ദൈവമില്ലെന്നു
ചൊല്ലുന്നവനും പറയും
അത് പൂജയ്ക്കുള്ളതാണെന്ന്‌!!
വിഷം പുരണ്ട
നാവുകൾ
ചിഹ്നങ്ങൾ നോക്കി
വിധി പറയുന്ന കാലമാണിത്!!!
ഈ തുണിയുടുക്കാത്ത
സത്യത്തെ പൊറുപ്പിക്കാൻ
പൊതുബോധത്തിനും
ഇന്ന് വയ്യാതായി!!!
<><><><><><><><><><><><>
മഹാരാജാസ് കോളേജിൽ
നമ്മൾ കണ്ടെതെന്താണ്?
________________________
സുലൈമാൻ പെരുമുക്ക്

മഹാവിജയം

മഹാവിജയം
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
വിജയ പ്രതീക്ഷക്ക്
മാലയിട്ടൂ നീ
വിപ്ലവിജയം കൊയ്തെടുത്തു!

അഭിനന്ദനങ്ങൾ,
അഭിനന്ദനങ്ങൾ
ആത്മാവിൽന്നുതിരുന്ന
അഭിനന്ദനങ്ങൾ.

അറിവിൻ്റെ താളം
അപതാളമേശാതെ
തിരുതാളമാക്കിയ
താരാഗണം നീ!!

നിമിഷങ്ങളെ നീ
സ്വപ്നങ്ങളാക്കി
സ്വപ്നങ്ങൾ കൊയ്തതു
രത്നങ്ങളാണ്!!!

മധുര പ്രതീക്ഷകൾ
പുളകം തീർക്കുമ്പോൾ
വെളിച്ചത്തിനെന്തു വെളിച്ചം,
ഈ തെളിച്ചത്തിനെന്തു തെളിച്ചം!!!

അഫീഫ, അഫീഫ,*
അഫീഫ ...
യാസ്മിനഭിനന്ദനങ്ങൾ...
<><><><><><><><><><>
* എൻ്റെ സുഹൃത്ത് സൈനുദ്ദീൻ്റെ
മകളാണ് അഫീഫ യാസ്മീൻ.
----------------------------------------------
സുലൈമാൻ പെരുമുക്ക്