2014, ഡിസംബർ 8, തിങ്കളാഴ്‌ച

കവിത :സദാചാരം

കവിത

.............

സദാചാരം

-----------------------

വലിച്ചുനീട്ടിയ

സദാചാരത്തിന്‍റെ

ഈ മറയാണ് നമ്മള്‍

പിച്ചിച്ചീന്തേണ്ടത്‌

പച്ച മനുഷ്യന്‍റെ

സ്വഭാവം വിളിച്ചുപറയാനും

തുറന്നു കാട്ടാനും അനുവദിക്കണം

ഒന്നിച്ചിരുന്നുണ്ണുന്നവര്‍ക്ക്

ഒരുമിച്ചിരുന്ന്‍-

വിസര്‍ജിച്ചാലെന്തേ

മണ്ണറക്കെന്നപോല്‍

മണിയറക്കെന്തിന് -

അടച്ചുറപ്പ്

നാല്ക്കാലികള്‍ക്കില്ലാത്ത

ഉടയാടയന്തിന്

ഇരുകാലികള്‍ക്ക് ?

ക്ഷുഭിത യൌവനങ്ങളെ ഇതിലേ,

നമുക്ക് മോഹങ്ങളെ

ചുംബിച്ചുണര്‍ത്താം

സദാചാരങ്ങളെ

കുഴിച്ചുമൂടാം

പതിനായിരങ്ങള്‍ ഒത്തുചേര്‍ന്ന്‍

കോടികള്‍ ധൂര്‍ത്തടിച്ച്

ഒടുവിലിരുവര്‍

നഗ്നരാവുമ്പോള്‍ എല്ലാം ശുഭം ...

ഹാ ഹാ ....സദാചാരമേ

നിനക്കു വിട .

----------------------------------------

സുലൈമാന്‍ പെരുമുക്ക്