2013, സെപ്റ്റംബർ 16, തിങ്കളാഴ്‌ച

ഓണപ്പാട്ട്: തമ്പുരാന് സ്വാഗതം

  
ഓണപ്പാട്ട്
....................
 
                        തമ്പുരാന് സ്വാഗതം
                .................................................
 
മാവേലി മന്നനെ സ്വീകരിക്കാന്‍
മാലോകരൊക്കെ ഒരുങ്ങിടുന്നൂ 
മലയാള മണ്ണിന്റെ ഭാഗ്യമാണ്
മധുരം നിറഞ്ഞ സുദിനമാണ്
..............................................................
ദാനശീലങ്ങള്‍ വളര്‍ത്തി രാജന്‍
ദാരിദ്ര്യമാകെ തുടച്ചു മാറ്റി
നേരിന്റെ വഴിയില്‍ നടന്നു പൂമാന്‍
നേര്‍പഥം കണ്ടു മനുഷ്യരാശി    
.............................................................
അങ്കങ്ങളൊന്നും നടന്നിടാതെ
ആളുകളെല്ലാം അടുത്തുകൂടി
സത്യമീ പാരില്‍ പരന്നുപോയി
ശത്രു രാജക്കള്‍ തളര്‍ന്നുപോയി
.............................................................
പുഞ്ചിരി തൂകുമാ പുണ്യവാന്റെ
പൂപോലെ യുള്ള മനസ്സുകാണാന്‍
മലയാള മക്കള്‍ കൊതിച്ചിടുന്നു
മാതൃക യാക്കി  വളര്‍ന്നിടുന്നു
.............................................................
നന്മ നിറഞ്ഞുള്ള തമ്പുരാനായ്‌
നാടായ നാടിന്‍ അധിപനായി
കോടാനുകോടി മനുഷ്യര്‍ ഒന്നായ്‌
കാത്തിരുന്നീടുന്നു സ്വീകരിക്കാന്‍
..............................................................
 
          സുലൈമാന്പെരുമുക്ക്
                 00971553538596
            sulaimanperumukku@gmail.com   
 
 ‍