2017, മേയ് 23, ചൊവ്വാഴ്ച

കൃഷ്ണാ...


കൃഷ്ണാ...
<><><><><><>
കൃഷ്ണാ.... കൃഷ്ണ...
ഗോക്കളെ മേയ്ക്കുവാൻ
വന്നിടല്ലേ കൃഷ്ണാ,
ഗോക്കളെ മേയ്ക്കുവാൻ
വന്നിടല്ലേ.
ഗോക്കളേ മേയ്ക്കുവത്
കൃഷ്ണനാണെങ്കിലും
കൊന്നു തള്ളും ഇന്ന്‌ ഭാരതത്തിൽ,
കൊന്നു തള്ളും ഇന്ന് ഭാരതത്തിൽ.
ഭീകരൻമാരുടെ
അടിമകൾക്കറിയില്ല
കൃഷ്ണനാര്, പിന്നെ മുഹമ്മദാര്!!
കൃഷ്ണാ.... കൃഷ്ണാ...
ഭീകരൻമാരുടെ
വാഴ്ചയാണ് ഇവിടെ
നീതിയെ കൊല്ലുന്ന കാഴ്ചയാണ് !!
നീതിയെ
കൊല്ലുന്ന കാലങ്ങളിൽ
നീതി വാഴ്ചക്കു നീ വരുമെന്നുള്ളത് കേൾക്കാൻ കൊതിക്കുന്ന വാക്യമാണ്,
എങ്കിലും കൃഷ്ണാ നീ വന്നിടല്ലേ.
കൃഷ്ണാ.... കൃഷ്ണാ...
----------------------------------------
സുലൈമാൻ പെരുമുക്ക്

0 അഭിപ്രായങ്ങള്‍:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

ഇതിനായി സബ്‌സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത പോസ്റ്റിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ [Atom]

<< ഹോം